Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Energiatekniikka (EnKEnte)
Kausi: 2022-2023

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet

Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto kehittää opiskelijan taitoja ja valmiuksia energiantuotannon, -jakelun ja –käytön osalta.
Opiskelija tutustuu eri energiantuotantomuotoihin ja oppii periaatteet eri tuotantomuodosta. Opinnot ovat yhdistelmä teknologiaa ja luonnontieteitä – matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Opiskelija oppii ymmärtämään eri energiantuotantomuotoja, kuten aurinkoenergia, tuuli-, höyryvoimalaitokset ja ydintekniikka, sekä käytön että turvallisuuden näkökulmista. Opiskelija ymmärtää eri tuotantomuotoja suhteessa toisiinsa ja osaa arvioida niiden ympäristövaikutuksia, taloudellisia vaikutuksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Energiatekniikan kandidaatin tutkinto antaa valmiudet diplomi-insinöörin opintoihin.

Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
• kuvata energiatekniikkaan liittyvät fysikaaliset perusilmiöt
• soveltaa lämpötekniikan perusyhtälöitä energianmuuntoon liittyvien prosessien tarkastelussa
• kuvata energiatekniikkaan liittyvien laitteiden (kattilat, turbiinit, kompressorit, puhaltimet, lämmönsiirtimet) rakenne ja toimintaperiaate
• laskea laitteiden toiminta-arvoja ja selittää laitteiden mitoitusperiaatteet ja ymmärtää niiden suunnitteluperiaatteet
• kuvata eri energianmuuntoprosessien toiminta- ja suunnitteluperiaatteet
• vertailla eri energianmuuntoprosessien soveltuvuutta käyttökohteisiin tekniseltä, taloudelliselta ja ympäristön kannalta
• hankkia tietoa eri lähteistä, arvioida lähteiden laatua ja luotettavuutta
• viestiä suullisesti ja kirjallisesti kansallisessa ja kansainvälisessä ympäristössä.


Sisältö:

Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista sekä sivuopintokokonaisuudesta.

Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä pakollista työharjoittelua.

Kieli- ja viestintäopinnoissa huomioitavaa:
- Energiatekniikassa pakollisiin vieraan kielen opintoihin (4 op samaa vierasta kieltä) hyväksytään englannin, saksan, venäjän, espanjan, ranskan, japanin tai kiinan opintojaksot.
- Toisen kotimaisen kielen opinnot: Jos opiskelijan koulusivistyskielenä on ollut muu kuin suomi, katso lisätietoja Kielikeskuksen ohjeista.

Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Aineopintoihin kuuluu myös kandidaatintyö 10 op ja seminaari 2 op.

Sivuopintokokonaisuudet, joita suositellaan energiatekniikan kandidaatin tutkintoon:
LESKSoE Energiatalous
YmKSaYmte Ympäristötekniikka
SaSaKSäte Sähkötekniikka
TuKSO Tuotantotalous sivuopinnot.

Vapaasti valittavia opintoja ei tarvitse tehdä, sillä energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy pakollisista opinnoista.
Ylimääräisiä opintoja voi suorittaa, mutta ne eivät saa pidentää kandidaatin tutkinnon suorittamista määräajassa (suositus 3 vuotta).
Hyväksilukuja ei pääsääntöisesti tehdä yli tutkinnon laajuuden. 


OpintojaksoMinMax
Yleisopinnot83,00
Kieli- ja viestintäopinnot9,00
Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot68,00
Sivuopinnot20,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00