Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Konetekniikka MEC (KoDMEC_KJ)
Kausi: 2020-2021

Osaamistavoitteet:

Konetekniikan opintopolusta valmistuva diplomi-insinööri osaa:

 • muodostaa systemaattisen analyyttisen lähestymistavan käytännönläheisten koneteknisten ongelmien ja abstraktien ongelmien ratkaisemiseksi
 • suunnitella ja kehittää koneita, laitteita tuotantoteknisiä ratkaisuja sekä konejärjestelmiä
 • hyödyntää tutkimusmetodiikan perusteita pyrkiessään tutkimukselliseen työotteeseen tuotesuunnittelu- tai tuotannonsuunnittelun tehtävissään
 • muodostaa kokonaiskäsityksen mekatronisten koneiden ja laitteiden toiminnasta, niiden dynamiikan analysoinnista ja simuloinnista osana moniteknisten tuotteiden suunnitteluprosessia
 • soveltaa teoreettisia virtuaalimallinnuksen periaatteita ja keinoja konedynamiikkaan, robotiikkaan ja mekatroniikkaan liittyvien käytännön ongelmien ratkaisuun
 • muodostaa kokonaiskäsityksen hitsattujen metallirakenteiden kestoiän, luotettavuuden, valmistettavuuden ja metallurgisten näkökohtien analysoinnista ja yhteensovittamisesta
 • soveltaa metallirakenteiden mitoitus- ja suunnitteluperiaatteita ja keinoja käytännön ongelmien ratkaisuun
 • valita sopivia suunnittelun apukeinoja pyrittäessä koneiden, laitteiden ja rakenteiden suunnittelutyön tuottavuuteen
 • hahmottaa ja ratkaista innovatiivisesti teollisuudesta esiin nousevia tutkimus, tuotekehitys- ja tuotanto-ongelmia
 • soveltaa robotiikan tarjoamia mahdollisuuksia tuotannon tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi
 • omaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja itsenäiseen opiskeluun.

Sisältö:

Perustietoja

• tutkinto diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.)
• ylempi korkeakoulututkinto, antaa hakukelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin
• laajuus 120 op
• opinnot on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna, mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

Konetekniikan DI-ohjelman (MEC) tutkinnon rakenne

Konetekniikan MEC-DI-tutkinnon laajuus on 120 op. Se koostuu ydinopinnoista, konetekniikan syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja mahdollisista vapaasti valittavista opinnoista. Diplomityö ja seminari sisältyvät syventymisopintoihin.
Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Sivuopinnoiksi valitaan toinen seuraavista sivuopintokokonaisuuksista:

KoDSaLate Laser Processing tai
KoDSaMate20 Advanced Materials Engineering

Sivuopinnoiksi on myös mahdollista suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon muodostama sivuopintokokonaisuus tai osaamistavoitteisiin sopiva, muun yliopiston tarjoama sivuopintokokonaisuus. Jos suunnittelet ylemmän AMK-tutkinnon sivuopintokokonaisuuden tai muun suomalaisen tai ulkomaisen yliopiston sivuopintokokonaisuuden suorittamista, niin varmista etukäteen opintojen ohjaajalta sivuopintokokonaisuuden soveltuminen tutkintoon.

Tutkintoon ei kuulu vapaasti valittavia opintoja, mutta opiskelija voi halutessaan suorittaa yliopistotasoisia opintoja 120 op:en ylittäviin opintoihin, edellyttäen, että ne eivät pidennä DI-tutkinnon suorittamista määräajassa (suositus kaksi vuotta). Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita esitiedot huomioiden mitä tahansa LUT:n opintojaksoja. Muiden kotimaisten/ulkomaistn yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutusta tai työharjoittelua voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin (anomuksesta).


OpintojaksoMinMax
Ydinopinnot21,00
Syventymisopinnot79,00
Sivuopinnot20,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00