Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Laskennallinen tekniikka ja analytiikka (LaKLate)
Kausi: 2020-2021

Osaamistavoitteet:

Laskennallinen tekniikan ja analytiikan tekniikan kandidaatin suorittanut opiskelija:

 • tuntee oman alan peruskäsitteet ja keskeiset menetelmät
 • omaa vahvat matematiikan ja luonnontieteiden tiedot sekä perustiedot tietotekniikasta
 • kykenee itsenäiseen työskentelyyn sekä osaa työskennellä vastuullisesti projekteissa ja työryhmissä
 • pystyy kommunikoimaan kirjallisesti ja suullisesti myös englannin kielellä
 • tuntee tieteellisen työskentelyn perusteet
 • omaa vankan pohjan jatkokoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen

Lisäksi teknilliseen matematiikkaan suuntautunut tekniikan kandidaatti:

 • hallitsee matemaattisen mallinnuksen perusteet
 • osaa käyttää laskentavälineitä
 • ymmärtää tilastollisen datan analysoinnin periaatteet ja osaa tehdä johtopäätöksiä analyysin perusteella
Lisäksi data-analytiikkaan suuntautunut tekniikan kandidaatti:
 • ymmärtää laskennallisten menetelmien merkityksen suurten data-aineistojen käsittelyssä ja tietoteknisten ratkaisujen toteuttamisessa
 • osaa kuvata ja ratkaista ongelmia algoritmisesti ja toteuttaa ratkaisuja ohjelmallisesti
 • osaa valita ja soveltaa laskennallisia menetelmiä data-analytiikassa

Sisältö:

Perustietoja

 • tutkinto Tekniikan kandidaatti (TkK), Bachelor of Science in Technology (B.Sc. Tech.)
 • alempi korkeakoulututkinto, antaa kelpoisuuden ylempään korkeakoulututkintoon
 • laajuus 180 op
 • opinnot on mitoitettu kolmeksi lukuvuodeksi päätoimisesti opiskellen ja 60 op lukuvuodessa suorittaen.

Laskennallinen tekniikan ja analytiikan tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Yleisopinnot sisältävät matematiikan ja fysiikan opintoja, tietojenkäsittelyn ja ohjelmoinnin opintoja, kieli- ja viestintäopintoja, työharjoittelua sekä muita yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä opintoja.
Huom! CS90A0012 Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet suoritetaan kolmantena vuonna (TkK 3).

Kieli- ja viestintäopinnoissa pakollisiin vieraan kielen opintoihin (4 op vierasta kieltä) hyväksytään englannin lisäksi Saksa 1 ja Venäjä 1, Espanja 1, Ranska 1, Chinese 1 sekä kaikki näitä ylemmällä tasolla olevat kyseisten kielten opintojaksot.

Laskennallinen tekniikan ja teknillisen fysiikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot valitaan kahdesta vaihtoehdosta; teknillinen matematiikka tai data-analytiikka. Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatintyö ja seminaari sisältyy suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuopintokokonaisuudeksi suositellaan valittavan jokin seuraavista kuudesta sivuopintokokonaisuudesta:
- Sähkötekniikka (SaSaM100)
- Ohjelmistotuotanto (TikSOohjtuot)
- Energiatekniikka (EnSaM100)
- Tuotantotalous (TuKSO)
- Liiketoimintaosaaminen (KaSOLiik)
- Konetekniikka (KoDSaKote)

Sivuopintojen laajuus on väh. 20 op. Sivuopinnot voi tehdä myös muussa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa. Sivuopintoja suositellaan suoritettavaksi toisena ja kolmantena opiskeluvuotena.

Vapaasti valittavia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Vapaasti valittavat opinnot voi esitiedot huomioiden valita vapaasti LUTin tarjonnasta tai sisällyttää myös muiden yliopistojen opintoja.


OpintojaksoMinMax
Yleisopinnot85,00
Kieli- ja viestintäopinnot8,00
Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot62,00
Sivuopinnot20,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00