Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Ympäristötekniikka (YmKYmte)
Kausi: 2021-2022

Osaamistavoitteet:

Ympäristötekniikan tekniikan kandidaatti osaa:

 • määritellä ympäristötekniikan osa-alueen, sen peruskäsitteistön, keskeiset käytettävissä olevat menetelmät ja niihin liittyvät teoriat
 • tunnistaa erilaiset päästöt ja niiden lähteet
 • soveltaa standardinmukaisia ympäristömittausmenetelmiä
 • tulkita ympäristölupapäätöksiä
 • keskustella ympäristötekniikan merkityksestä, mahdollisuuksista, haasteista ja tulevaisuuden kuvista myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa
 • seurata ja tulkita lainsäädäntöä ja ympäristöasioihin liittyvää viranomaisnormistoa
 • työskennellä projekteissa ja eri alojen asiantuntijoista koostuvissa ryhmissä
 • raportoida (mm. yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioista) omalla äidinkielellään ja englannin kielellä
 • hankkia ja jäsentää ympäristöalaan liittyvää tieteellistä tietoa ja kykenee lähdekritiikkiin
 • toteuttaa yksinkertaisia elinkaariarviointeja ja hiilijalanjälkilaskelmia
 • tunnistaa eri ympäristömerkkien sovelluskohteita
 • tunnistaa keskeisten teollisuusalojen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä

Sisältö:

Perustietoja

 • tutkinto Tekniikan kandidaatti (TkK), Bachelor of Science in Technology (B.Sc. Tech.)
 • alempi korkeakoulututkinto, antaa kelpoisuuden ylempään korkeakoulututkintoon
 • laajuus 180 op
 • opinnot on mitoitettu kolmeksi lukuvuodeksi päätoimisesti opiskellen ja 60 op lukuvuodessa suorittaen.

Ympäristötekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä pakollista työharjoittelua.
HUOM. Ympäristötekniikan perusteet suoritetaan 3.-4. periodissa.
Basics of Electric Engineering suoritetaan toisena opiskeluvuotena (TkK 2). Basic Course in Life Cycle Assessment suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena (TkK 3).

Kieli- ja viestintäopinnoissa Pakollisiin vieraan kielen opintoihin (4 op vierasta kieltä) hyväksytään englannin lisäksi Saksa 1 ja Venäjä 1, Espanja 1, Ranska 1, Chinese 1 sekä kaikki näitä ylemmällä tasolla olevat kyseisten kielten opintojaksot.

Ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatintyö 10 op ja seminaari 2 op sisältyvät suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

Sivuopinnoiksi suositellaan seuraavia sivuopintokokonaisuuksia:
- Energiatekniikka (EnSaM100) tai Energiatalous (LESKSoE)
- Tuotantotalous (TuKSO) tai Liiketoimintaosaaminen (KaSOLiik)
- Kemia (KeSoM200).

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Sivuopintoja suositellaan suoritettavaksi toisena ja/tai kolmantena opiskeluvuotena.

Vapaasti valittavia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Vapaasti valittavat opinnot voi vapaasti valita LUTin tarjonnasta tai sisällyttää myös muiden yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutuksen tai pakollisen 2 op:n ylittävää työharjoittelua max. 6 op). Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin menevä tai pakollisen työharjoittelun ylimenevä työharjoittelu merkitään omaan opintosuunnitelmaan opintoluonnoksena, jolle haetaan Sisussa suoritusta ennen kuin harjoitteluanomus ja raportti lähetetään tarkastajalle. Opintoluonnos nimetään "Työharjoittelu Work internship". Lue tarkemmat ohjeet: https://uni.lut.fi/fi/web/guest/tekniikan-tyoharjoittelun-ohjeet3 
Opiskelijoille on laadittu lista suositeltavista opinnoista vapaasti valittaviin opintoihin.


OpintojaksoMinMax
Yleisopinnot74,00
Kieli- ja viestintäopinnot8,00
Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot68,00
Sivuopinnot20,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00