Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Tuotantotalous (TuKTUTA)
Kausi: 2023-2024

Osaamistavoitteet:

Tuotantotaloudesta valmistunut tekniikan kandidaatti:

1. Ymmärtää organisaatioiden prosesseja, toimintoja ja ihmisiä erityyppisissä liiketoimintaympäristöissä

2. Osaa analysoida yritystoiminnan eri osa-alueiden ja digitalisoituvan teollisuuden kehittämismahdollisuuksia ja –haasteita, ja soveltaa vaihtoehtoja niiden ratkaisemiseksi

3. Ymmärtää teollisuuden tuotantoprosesseja ja toimintatapoja, ja osaa tarkastella niiden kehittymisen mahdollisuuksia ja haasteita yritysten liiketoiminnalle

4. Osaa tarkastella ja analysoida yrityksen toimintaa ja liiketoimintaympäristöjä kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmista

5. Ymmärtää ja osaa soveltaa käytäntöön toimitusketjun ohjaamisen menetelmiä ja malleja

6. Ymmärtää ja osaa soveltaa kustannusjohtamisen analyysimenetelmiä yritystoiminnan kustannusten ja toimintaprosessien hallinnassa

7. Ymmärtää innovaatio- ja teknologiajohtamisen periaatteita, ja osaa analysoida vaihtoehtoisia toimintamalleja yritysten innovaatiotoiminnalle

8. Osaa hyödyntää teknistä ongelmanratkaisukykyä yritystoiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä

9. Osaa toimia projekteissa ja erilaissa kehittämistiimeissä, ja hyödyntää niissä toimiessaan kokeilevaa, käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä asennetta

10. Osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja ja ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen tiedonhankinnassa

11. Osaa kommunikoida yrityselämässä sujuvasti, sekä poimia ja esittää olennaiset asiat selkeästi

12. Osaa toimia erilaisissa työympäristöissä sekä ymmärtää tarpeet kehittää jatkuvasti itseään ja osaamistaan työelämän vaatimusten mukaisesti


Sisältö:
  • tutkinto Tekniikan kandidaatti (TkK), Bachelor of Science in Technology (B.Sc. Tech.)
  • alempi korkeakoulututkinto, antaa kelpoisuuden ylempään korkeakoulututkintoon
  • laajuus 180 op
  • opinnot on mitoitettu kolmeksi lukuvuodeksi päätoimisesti opiskellen ja 60 op lukuvuodessa suorittaen.


OpintojaksoMinMax
Yleisopinnot58,00
Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot88,00
Sivuopinnot24,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00