Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Konetekniikka (KoKKote_to)
Kausi: 2023-2024

Osaamistavoitteet:

Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto antaa valmiudet

 • perehtyä ennakkoluulottomasti käytännön työelämässä vastaan tuleviin tehtäviin ja ratkaista teoriaan pohjautuen käytännönläheisiä ja luovuutta vaativia kone- ja laiteteknisiä ongelmia ja tehtäviä
 • tuntea ja hallita koneiden fysikaaliset toimintaperiaatteet sekä koneiden ja laitteiden osiin kohdistuvat rasitukset ja niiden rakennemateriaalien kestävyydet
 • tuntea nykyaikaisimmat tuotantojärjestelmät ja valmistusmenetelmät sekä hallita niiden tehokas käyttöönotto ja toiminta
 • hankkia tietoa eri lähteistä ja soveltaa sitä teknis-taloudellisesti entistä parempien teknisten ratkaisujen luomiseen
 • seurata konetekniikan alan ja sen infrastruktuurin insinööritieteiden kansainvälistä kehitystä ja käyttää uusinta ja luotettavinta tietoa alan ongelmien ratkaisemiseen
 • johtaa ja kehittää esimiehenä oman työyhteisön määrätietoista työskentelyä
 • perehtyä energia- ja yritystalouden käytännönläheisiin ongelmin ja ymmärtää uusiutuvan energian sovellusmahdollisuuksia
 • ottaa huomioon ilmastonmuutoksen estämiseen tähtäävät toimenpiteet konetekniikan sovelluskohteissa

Sisältö:

Perustietoja

 • tutkinto Tekniikan kandidaatti (TkK), Bachelor of Science in Technology (B.Sc. Tech.)
 • alempi korkeakoulututkinto, antaa kelpoisuuden ylempään korkeakoulututkintoon
 • laajuus 180 op
 • opinnot on mitoitettu kolmeksi lukuvuodeksi päätoimisesti opiskellen ja 60 op lukuvuodessa suorittaen.

Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista sekä sivuopintokokonaisuudesta. Tutkinto 180 op täyttyy pakollisista opinnoista, joten siihen ei tarvitse suorittaa vapaasti valittavia opintoja.

Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä pakollista työharjoittelua. Huom:
- Fluid Mechanics I suoritetaan toisen vuosikurssin keväällä (TkK 2, 3. periodi)
- Ympäristötekniikan perusteet suoritetaan kolmannen vuosikurssin syksyllä (TkK 3, 1.-2. periodi).

Kieli- ja viestintäopinnoissa pakollisiin vieraan kielen opintoihin (5 op yhtä ja samaa vierasta kieltä) hyväksytään englannin lisäksi Saksa 1 ja Venäjä 1, Espanja 1, Ranska 1, Chinese 1 sekä kaikki näitä ylemmällä tasolla olevat kyseisten kielten opintojaksot.

Konetekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatintyö 10 op ja seminaari 2 op sisältyvät suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa sivuopinnoiksi valitaan joko Energiatalous (LESKSoE) tai Tuotantotalous (TuKSO). Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy pakollisista opinnoista, joten vapaasti valittavia opintoja ei tarvitse suorittaa. Vapaaehtoisia, tutkinnon yli meneviä opintoja voi suorittaa, mutta ne eivät saa pidentää kandidaatin tutkinnon suorittamista määräajassa (suositus 3 vuotta). Hyväksilukuja ei pääsääntöisesti tehdä yli tutkinnon laajuuden, lukuun ottamatta vaihdossa suoritettavia opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutusta ja pakollisen työharjoittelun ylittävää osuutta (max. 6 op).

Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin menevä tai pakollisen työharjoittelun ylimenevä työharjoittelu merkitään omaan opintosuunnitelmaan opintoluonnoksena, jolle haetaan Sisussa suoritusta ennen kuin harjoitteluanomus ja raportti lähetetään tarkastajalle. Opintoluonnos nimetään "Työharjoittelu Work internship". Lue tarkemmat ohjeet: https://elut.lut.fi/fi


OpintojaksoMinMax
Yleisopinnot84,00
Kieli- ja viestintäopinnot9,00
Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot66,00
Sivuopinnot20,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00