Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Kemiantekniikka (KeKKete)
Kausi: 2023-2024

Osaamistavoitteet:

Kemiantekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • osaa luonnontieteen perustiedot ymmärtääkseen kemiantekniikan perusilmiöt
 • osaa kemiantekniikan alan kokeellisen työskentelyn perusteet
 • osaa kemiantekniikan alan prosessien mallintamisen perusteet
 • osaa kemian prosessien kehittämisen ja prosessisuunnittelun perusteet turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioiden
 • osaa ratkaista teoriaa hyödyntäen käytännönläheisiä työelämässä vastaan tulevia ongelmia ja tehtäviä
 • omaa riittävät kemiantekniikan tiedot ja taidot työskennelläkseen käytännönläheisissä laboratorio- ja prosessitehtävissä
 • omaa hyvät projektityöskentely- ja ongelmanratkaisutaidot
 • osaa viestiä suullisesti myös kansainvälisessä ympäristössä
 • osaa viestiä kirjallisesti myös kansainvälisessä ympäristössä
 • osaa hankkia tietoa eri lähteistä, arvioida niiden luotettavuutta ja soveltaa hankittua tietoa ongelmanratkaisuun
 • omaa riittävät tieteelliset ja -tekniset tiedot ja taidot osaamisen syventämiseksi kemiantekniikan alalla.

Sisältö:

Perustietoja

 • tutkinto Tekniikan kandidaatti (TkK), Bachelor of Science in Technology (B.Sc. Tech.)
 • alempi korkeakoulututkinto, antaa kelpoisuuden ylempään korkeakoulututkintoon
 • opinnot on mitoitettu kolmeksi lukuvuodeksi päätoimisesti opiskellen ja 60 op lukuvuodessa suorittaen.
 • laajuus 180 op.

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op muodostuu

 • yleisopinnoista (sisältää kieli- ja viestintäopinnot)
 • kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista
 • sivuopintokokonaisuudesta
 • vapaasti valittavista opinnoista.

Tutkintorakenne

Yleisopinnot sisältävät matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja, työharjoittelua sekä muita yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä opintoja.

Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatintyö ja seminaari, 10 op sisältyy suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

Sivuopintokokonaisuudeksi suositellaan valittavan yksi seuraavista:

YmKSaYmte Ympäristötekniikka
EnSaM100 Energiatekniikka
TuKSO Tuotantotalous sivuopinnot
KaSOLiik Liiketoimintaosaaminen.

Vapaasti valittavia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy.


OpintojaksoMinMax
Yleisopinnot54,00
Kieli- ja viestintäopinnot8,00
Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot91,00
Sivuopinnot20,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00