Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Energiatekniikka (EnKEnte)
Kausi: 2023-2024

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet

Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto kehittää opiskelijan taitoja ja valmiuksia energiantuotannon, -jakelun ja –käytön osalta.
Opiskelija tutustuu eri energiantuotantomuotoihin ja oppii periaatteet eri tuotantomuodosta. Opinnot ovat yhdistelmä teknologiaa ja luonnontieteitä – matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Opiskelija oppii ymmärtämään eri energiantuotantomuotoja, kuten aurinkoenergia, tuuli-, höyryvoimalaitokset ja ydintekniikka, sekä käytön että turvallisuuden näkökulmista. Opiskelija ymmärtää eri tuotantomuotoja suhteessa toisiinsa ja osaa arvioida niiden ympäristövaikutuksia, taloudellisia vaikutuksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Energiatekniikan kandidaatin tutkinto antaa valmiudet diplomi-insinöörin opintoihin.

Valmistuttuaan energiatekniikan kandidaatiksi, opiskelija kykenee

  1. Kuvaamaan energiatekniikkaan liittyvät fysikaaliset perusilmiöt ja ymmärtämään perusteet kone-, sähkö-, ja ympäristötekniikasta.
  2. Soveltamaan lämpötekniikan perusyhtälöitä tarkastellessaan energian muuntoon liittyviä prosesseja.
  3. Kuvaamaan energiatekniikkaan liittyvien laitteiden (kattilat, turbiinit, kompressorit, puhaltimet, lämmönvaihtimet) rakenteen ja toimintaperiaatteet.
  4. Laskemaan laitteiden toiminta-arvoja ja selittää laitteiden mitoitusperiaatteet ja ymmärtää niiden suunnitteluperiaatteet
  5. Kuvaamaan energianmuuntoprosessien toiminta- ja suunnitteluperiaatteet.
  6. vertailemaan eri energianmuuntoprosessien soveltuvuutta käyttökohteisiin tekniseltä, taloudelliselta, ympäristölliseltä ja yhteiskunnalliselta.
  7. hankkimaan tietoa eri lähteistä, arvioida lähteiden laatua ja luotettavuutta
  8. viestimään suullisesti ja kirjallisesti kansallisessa ja kansainvälisessä ympäristössä.


Sisältö:

Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta sekä vapaasti valittavista opinnoista..

Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä pakollista työharjoittelua.

Kieli- ja viestintäopinnoissa huomioitavaa:
- Energiatekniikassa pakollisiin vieraan kielen opintoihin (4 op samaa vierasta kieltä) hyväksytään englannin, saksan, venäjän, espanjan, ranskan, japanin tai kiinan opintojaksot.
- Toisen kotimaisen kielen opinnot: Jos opiskelijan koulusivistyskielenä on ollut muu kuin suomi, katso lisätietoja Kielikeskuksen ohjeista.

Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Aineopintoihin kuuluu myös kandidaatintyö 10 op ja seminaari 1 op.

Sivuopintokokonaisuudet, joita suositellaan energiatekniikan kandidaatin tutkintoon:
LESKSoE Energiatalous
YmKSaYmte Ympäristötekniikka
SaSaKSäte Sähkötekniikka
TuKSO Tuotantotalous sivuopinnot.

Vapaasti valittavia opintoja otetaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. 


OpintojaksoMinMax
Yleisopinnot80,00
Kieli- ja viestintäopinnot9,00
Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot67,00
Sivuopinnot20,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00