Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Yhteiskuntatieteet (YtKYht)
Kausi: 2023-2024

Osaamistavoitteet:

Ohjelman suoritettuaan opiskelija:

1. Tuntee yhteiskuntatieteiden keskeiset teoriat, käsitteet ja lähestymistavat.

 • Hahmottaa yhteiskuntatieteiden keskeiset teoriat, käsitteet ja näkökulman erityisesti kestävyyteen, teknologiaan ja talouteen liittyen.
 • Osaa soveltaa keskeisiä teorioita ja käsitteitä yhteiskunnallisiin ilmiöihin sekä globaalilla että paikallisella tasolla.
 • Hahmottaa yhteiskunnallisen toiminnan ja teknologioiden eettiset ulottuvuudet.
 • Osaa analysoida yhteiskunnallisia suhteita, muutosprosesseja ja polkuriippuvuuksia.
 • Osaa arvioida ja analysoida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja tieteellistä kirjallisuutta.
 • Omaa hyvät valmiudet tiedonhakuun.
 • Osaa tuottaa tieteellistä tietoa.

2. Saa ymmärryksen monitieteellisestä tutkimuksesta.

 • Hahmottaa monitieteellisesti kestävyyskysymyksiä globaalilla ja paikallisella tasolla.
 • Hahmottaa talouden ja teknologian näkökulmasta kriittisiä järjestelmiä; esimerkiksi energiaan, veteen, ruokaan, ilmastonmuutokseen, digitalisaatioon liittyviä kriittisiä järjestelmiä.

3. Hahmottaa tieteellisiä työskentelytapoja ja menetelmiä.

 • Ymmärtää tutkimusmenetelmien merkityksen ja käytön tieteellisessä tutkimuksessa.
 • Opiskelija hahmottaa laadullisten ja määrällisten menetelmien periaatteet sekä keskeisiä menetelmiä ja niiden käyttöä ja soveltuvuutta tutkimuksessa.
 • Osaa käyttää tietokoneavusteisia ohjelmistoja sekä määrällisessä että laadullisessa analyysissä.
 • Hahmottaa yleisimpiä yhteiskuntatieteissä käytettyjä aineistoja ja osaa määritellä tutkimusongelmia.

4. Opiskelijalla on hyvät tieteelliseen kirjoittamiseen ja viestintään liittyvät taidot.

 • Hahmottaa hyvän tieteellisen kirjoittamisen periaatteet.
 • Omaa valmiudet pitää hyviä suullisia esitelmiä
 • Osaa viestiä sujuvasti kirjallisesti ja suullisesti myös kansainvälisessä ympäristössä.
 • Saa valmiudet monipuoliseen englanninkieliseen tieteelliseen kommunikaatioon.
 • Osaa kommunikoida sujuvasti sekä kirjallisesti että suullisesti osana tiimityöskentelyä.

5. Opiskelija hahmottaa yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen merkityksen kestävyysongelmien ratkaisemisessa.

 • Osaa soveltaa yhteiskuntatieteellistä tietoa ja menetelmiä kriittisiin järjestelmiin liittyvien kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa.
 • Hahmottaa politiikkatoimien ja politiikan merkityksen kestävyyskysymyksessä

Sisältö:

Perustietoja

 • tutkinto Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (YTK), Bachelor of Social Sciences (B.Sc. Soc.)
 • alempi korkeakoulututkinto, antaa kelpoisuuden ylempään korkeakoulututkintoon
 • laajuus 180 op
 • opinnot on mitoitettu kolmeksi lukuvuodeksi.

OpintojaksoMinMax
Yleisopinnot65,00
Kieli- ja viestintäopinnot12,00
Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot53,00
Yhteiskunnan kriittisten järjestelmien monitieteiset opinnot35,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00