Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Viestintätieteet (VtKVie)
Kausi: 2023-2024

Osaamistavoitteet:

Ohjelman suoritettuaan opiskelija:

1) Tuntee viestintätieteiden keskeiset teoriat, käsitteet ja lähestymistavat.

 • Hahmottaa viestintätieteiden keskeiset teoriat, käsitteet ja näkökulmat erityisesti organisaatioiden, vastuullisuuden ja muuttuvan mediaympäristön näkökulmista.
 • Osaa soveltaa tieteenalan keskeisiä teorioita ja käsitteitä yhteiskunnallisiin ilmiöihin.
 • Hahmottaa viestinnän ja digitaalisen median eettiset ulottuvuudet.
 • Osaa analysoida viestinnällisiä prosesseja ja vaikutussuhteita.
 • Osaa arvioida ja analysoida kriittisesti tietoa yhteiskunnan ja viestinnän ilmiöistä sekä aiheeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta.
 • Omaa hyvät valmiudet itsenäiseen tiedonhakuun.
 • Osaa tuottaa tieteellistä tietoa.

2) Saa ymmärryksen monitieteellisestä tutkimuksesta.

 • Hahmottaa monitieteellisesti kestävyyskysymyksiä globaalilla ja paikallisella tasolla.
 • Hahmottaa talouden ja teknologian näkökulmasta kriittisiä järjestelmiä; esimerkiksi energiaan, veteen, ruokaan, ilmastonmuutokseen, digitalisaatioon liittyviä kriittisiä järjestelmiä.

3) Hahmottaa tieteellisiä työskentelytapoja ja menetelmiä.

 • Ymmärtää tutkimusmenetelmien merkityksen ja käytön tieteellisessä tutkimuksessa.
 • Opiskelija hahmottaa laadullisten ja määrällisten menetelmien periaatteet sekä keskeisiä menetelmiä ja niiden käyttöä ja soveltuvuutta tutkimuksessa.
 • Osaa käyttää tietokoneavusteisia ohjelmistoja sekä määrällisessä että laadullisessa analyysissä.
 • Hahmottaa yleisimpiä viestintätieteissä käytettyjä tutkimusaineistoja ja osaa määritellä tutkimusongelmia tieteenalan käytäntöjen mukaisesti.

4) Opiskelijalla on hyvät tieteelliseen kirjoittamiseen ja viestintään liittyvät taidot.

 • Hahmottaa hyvän tieteellisen kirjoittamisen periaatteet.
 • Omaa valmiudet pitää hyviä suullisia esitelmiä.
 • Osaa viestiä sujuvasti kirjallisesti ja suullisesti myös kansainvälisessä ympäristössä.
 • Saa valmiudet monipuoliseen englanninkieliseen tieteelliseen viestintään.
 • Osaa viestiä sujuvasti sekä kirjallisesti että suullisesti osana tiimityöskentelyä.

5) Opiskelija hahmottaa viestintätieteellisen tutkimuksen merkityksen kestävyysongelmien ratkaisemisessa.

 • Osaa soveltaa viestinnän alan tutkimusperusteista tietoa ja menetelmiä kriittisiin järjestelmiin liittyvien kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa.
 • Hahmottaa viestinnän, vuorovaikutuksen ja median merkityksen kestävyyskysymyksissä.

Sisältö:

Perustietoja

 • tutkinto Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (YTK), Bachelor of Social Sciences (B.Sc. Soc.)
 • alempi korkeakoulututkinto, antaa kelpoisuuden ylempään korkeakoulututkintoon
 • laajuus 180 op
 • opinnot on mitoitettu kolmeksi lukuvuodeksi.

OpintojaksoMinMax
Yleisopinnot46,00
Kieli- ja viestintäopinnot12,00
Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot72,00
Yhteiskunnan kriittisten järjestelmien monitieteiset opinnot35,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00