Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Konetekniikka JEDI (KoDJEDI_EM)
Kausi: 2022-2023

Osaamistavoitteet:

Opintopolusta valmistuva diplomi-insinööri osaa:

 • muodostaa systemaattisen analyyttisen lähestymistavan käytännönläheisten koneteknisten ongelmien ja abstraktien ongelmien ratkaisemiseksi
 • suunnitella ja jatkokehittää koneita, laitteita, tuotantoteknisiä ratkaisuja sekä konejärjestelmiä
 • hyödyntää tutkimuksellista työotetta tuotesuunnittelun, materiaalin valinnan tai tuotannonsuunnittelun tehtävissään
 • muodostaa kokonaiskäsityksen mekatronisten koneiden ja laitteiden toiminnasta, niiden dynamiikan analysoinnista ja simuloinnista, materiaalin valinnan merkityksestä sekä tarvittavista tuotantoteknisistä ratkaisuista osana moniteknisten tuotteiden suunnitteluprosessia
 • soveltaa teoreettisia virtuaalimallinnusta ja simulointia sekä muita tietokoneavusteisia keinoja erilaisten koneteknisten ongelmien ratkaisuun
 • muodostaa kokonaiskäsityksen rakenteiden ja koneenosien luotettavuuden, valmistettavuuden ja materiaalin valintanäkökohtien analysoinnista ja yhteensovittamisesta
 • valita sopivia suunnittelun apukeinoja pyrittäessä koneiden, laitteiden ja rakenteiden suunnittelutyön tuottavuuteen
 • hahmottaa ja ratkaista innovatiivisesti teollisuudesta esiin nousevia tutkimus, tuotekehitys- ja tuotanto-ongelmia
 • soveltaa robotiikan tarjoamia mahdollisuuksia tuotannon tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi
 • omaa perusvalmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja itsenäiseen opiskeluun
 • osaa työskennellä tehtäväpainotteisissa työryhmissä vuorovaikutteisesti ja tehokkaasti sekä osaa johtaa tuotteen ja tuotannon suunnittelun projekteja
 • tehdä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista tukevia ratkaisuja omalla erikoistumisalallaan ja ymmärtää tavoitteiden liittymisen toisiinsa ja tunnistaa tekemiensä ratkaisujen merkityksen kestävän kehityksen kokonaisuudelle

  Tämän lisäksi opiskelija syventää osaamistaan kahdesta valitsemastaan konetekniikan erikoistumiskohteesta, jotka ovat hitsaustuotanto ja hitsausmetallurgia, komposiitti- ja hybridimateriaalit, teollinen muotoilu, teräsrakenteet, lasertyöstö ja lisäävä valmistus, robotiikka ja mekatroniikka, kestävän kehityksen mukaiset valmistusprosessit ja digitaalinen suunnittelu


  Sisältö:

  Perustietoja

  • tutkinto diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.)
  • ylempi korkeakoulututkinto, antaa hakukelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin
  • laajuus 120 op
  • opinnot on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

  Tutkintorakenne

  Konetekniikan JEDI-diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 op. Se koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Diplomityö ja seminaari (30 op) sisältyvät syventymisopintoihin.

  Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita LUT:n tai FITech:n tarjonnasta oman mielenkiintosi mukaan vapaasti valittavia opintojaksoja niin paljon, että tutkinnon minimilaajuus 120 op täyttyy. Työkuorman tasaisen jakautumisen vuoksi on eduksi, jos opintojakso on suoritettavissa 2. vuoden periodien 1-2 aikana. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla esitiedot huomioiden mitä tahansa LUT:n opintojaksoja. Muiden kotimaisten/ulkomaisten yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutusta tai työharjoittelua voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin (anomuksesta).

  Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin menevä tai pakollisen työharjoittelun ylimenevä työharjoittelu merkitään omaan opintosuunnitelmaan opintoluonnoksena, jolle haetaan Sisussa suoritusta ennen kuin harjoitteluanomus ja raportti lähetetään tarkastajalle. Opintoluonnos nimetään "Työharjoittelu Work internship". Lue tarkemmat ohjeet: https://elut.lut.fi/fi


  OpintojaksoMinMax
  Ydinopinnot37,0037,00
  Syventymisopinnot80,0080,00
  Vapaasti valittavat opinnot3,003,00