Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Tuotannon johtaminen, Tuotantotalous (TuDTUJO_EM)
Kausi: 2023-2024

Osaamistavoitteet:

Tuotannon johtamisen Diplomi-insinööri osaa:

1. kehittää ja johtaa organisaatioiden prosesseja, toimintoja ja ihmisiä sekä tuotanto- että palveluliiketoiminnan toimintaympäristöissä kestävästi ja vastuullisesti
2. analysoida yrityksen toimintojen kehittämismahdollisuuksia, -haasteita, -tarpeita ja -vaihtoehtoja sekä arvioida näiden vaikutuksia yrityksen menestykseen ja asemaan toimitusketjussa ja yritysverkostoissa
3. määrittää, tuottaa ja analysoida datapohjaisessa kehittämistyössä ja päätöksentekotilanteissa tarvittavat tiedot ja luoda analysoidun tiedon pohjalta
johtamisratkaisuja ja toimenpidesuosituksia
4. soveltaa käytäntöön toimitusketjun ohjaamisen menetelmiä ja malleja organisaatiorajat ylittävässä kehittämistoiminnassa ja yhteistyöverkostoissa
5. analysoida ja yhdistää liiketoimintaympäristön kustannukset ja toimintaprosessit erilaisia kustannusjohtamisen laskentamenetelmiä hyödyntäen
6. rakentaa malleja ja mittaristoja elinkaarikustannusten, kannattavuuden ja suorituskyvyn analysointiin
7. analysoida, suunnitella ja kehittää erilaisia systeemikokonaisuuksia laskennallisilla analytiikka-, mallinnus- ja simulointitekniikoilla
8. arvioida ja tulkita teollisuuden eri toimialojen ja teknologioiden toimintalogiikoita
9. hyödyntää teknologista, matemaattista ja luonnontieteellistä ajattelua yritystoiminnan analysoinnissa ja ongelmanratkaisussa
10. analysoida teknologian ja teknisten ratkaisujen sovellusalueita, liiketoimintamahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia prosessien ja toimintojen kehittämisessä ja tehostamisessa
11. suunnitella, organisoida ja johtaa projekteja ja erilaisia kehittämistiimejä sekä toimeenpanna muutokset ja kehittämistoimenpiteet käytäntöön hyödyntäen tutkimustietoa sekä arvioivaa ja kriittistä ajattelutapaa kestävyys ja vastuullisuus huomioiden
12. toimia ja viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työympäristöissä yrittäjämäisesti ottaen itsenäisesti ja aktiivisesti vastuuta liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta
13. soveltaa ja hyödyntää itsenäisesti uutta tietoa sekä tieteellisissä jatko-opinnoissa että muussa elinikäisessä oppimisessa.


Sisältö:

Suoritettava tutkinto on Diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.), ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Opintojen laajuus on 120 op ja ne on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

Tuotannon johtamisen maisteriohjelma koostuu kahdesta ydinosa-alueesta: Toimitusketjun johtaminen ja kustannusjohtaminen.

Toimitusketjun johtaminen: Osa-alueen opinnoissa analysoidaan toimitusketjun prosesseja ja kokonaisuuksia päätöksentekoa varten. Analysoinnin lisäksi osa-alueen opinnoissa suunnitellaan ja organisoidaan toimitusketjun kehittämisprojekteja monen organisaation muodostamassa toimintaympäristössä. Osa-alueen opinnot antavat valmiudet ymmärtää yritysten toimintojen kokonaisuutta tuotannon johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen alueella.

Kustannusjohtaminen: Osa-alueen opinnot antavat valmiudet mm. kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, suorituskyvyn mittaamiseen, omaisuuden hallintaan sekä laskentajärjestelmien kehittämiseen. Osa-alueen opinnoissa korostuu menetelmällinen ja analyyttinen osaaminen. Kustannusjohtaminen opinnoissa yhdistetään tuotannon johtamisen toimintaympäristössä kustannukset ja toimintaprosessit hyödyntäen erilaisia analyysimenetelmiä.


OpintojaksoMinMax
Ydinopinnot12,00
Syventymisopinnot78,00
Sivuopinnot24,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00