Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Digitaalinen palvelutuotanto, Tuotantotalous (TuDDIPA_EM)
Kausi: 2022-2023

Osaamistavoitteet:

Digitaalisen palvelutuotannon diplomi-insinööri osaa:

1. Kehittää ja johtaa vastuullisesti organisaatioiden prosesseja, toimintoja ja ihmisiä palveluliiketoiminnan toimintaympäristöissä

2. Arvioida ja tulkita teollisten palveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon ja niihin liittyvien teknologioiden (erityisesti digitaaliset teknologiat) toimintalogiikoita ja kestävyysvaikutuksia

3. Analysoida palvelusysteemin ja yrityksen toimintojen kehittämismahdollisuuksia, -haasteita, -tarpeita ja -vaihtoehtoja sekä arvioida näiden vaikutuksia yrityksen menestykseen ja asemaan yritysverkostoissa

4. Mallintaa ja analysoida liiketoimintaprosesseja, -malleja ja -verkostoja sekä luoda analyyseihin perustuen uusia kestäviä johtamis-, prosessi- ja palveluratkaisuja ja toimenpidesuosituksia

5. Suunnitella ja kehittää palveluliiketoimintaa ja -kokonaisuuksia sekä palveluiden tuottamisen, hankinnan, digitaalisten teknologioiden soveltamisen, kestävyystavoitteiden että asiakastarpeiden näkökulmista

6. Tunnistaa, yhdistää, analysoida ja kriittisesti tulkita teollisten palveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoon, kuluttamiseen ja kustannusvaikuttavuuteen liittyvää päätöksentekoinformaatiota

7. Rakentaa malleja ja mittaristoja elinkaarikustannusten, kannattavuuden ja suorituskyvyn analysointiin

8. Soveltaa käytäntöön liiketoiminta- ja data-analytiikan, kustannusjohtamisen, teknologia- ja innovaatiojohtamisen ja palvelumuotoilun menetelmiä organisaatiorajat ylittävässä osallistavassa kehittämistoiminnassa ja yhteistyöverkostoissa

9. Toimia ja viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kehittämistiimeissä ja työympäristöissä yrittäjämäisesti ottaen itsenäisesti ja aktiivisesti vastuuta liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta

10. Soveltaa ja hyödyntää itsenäisesti uutta tietoa elinikäisessä oppimisessa


Sisältö:

Suoritettava tutkinto on Diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.), ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Opintojen laajuus on 120 op ja ne on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

Ydinopinnot

  • sisältää ohjelman yhteisiä opintoja ja suuntautumisen sosiaali- ja terveyspalvelujen tai teollisten palvelujen alalle
  • opiskelija valitsee suuntautumisista toisen ja jatkaa tätä syventymisopinnoissa

Syventymisopinnot

  • sisältää diplomityön 30 op
  • pääosin ohjelman yhteisiä opintoja, lisäksi jatketaan ydinopinnoissa valittua suuntautumista


OpintojaksoMinMax
Ydinopinnot36,00
Syventymisopinnot60,00
Sivuopinnot24,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00