Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Tietotekniikka (TiKTite)
Kausi: 2022-2023

Osaamistavoitteet:

Tietotekniikan alan ohjelmistotuotannon kandidaattitutkinnon suorittanut opiskelija:

1. Osaa kehittää monimutkaisia ja skaalautuvia ohjelmistoja soveltamalla ohjelmistotuotannon teorian periaatteita, työkaluja ja prosesseja, kuin myös tietotekniikan ja matematiikan teorioita ja menetelmiä
2. On demonstroinut tuntevansa ohjelmistotuotannon periaatteet ja toimialaosaamisen ja pystyy valitsemaan käsillä olevaan tehtävään asiaan kuuluvimmat ratkaisutavat
3. Ymmärtää työryhmässä toimimisen dynamiikan perusperiaatteet ja kykenee osallistumaan ohjelmistoprojekteihin heterogeenisissä tiimeissä
4. Osaa toimia ammattimaisesti kollegoiden ja asiakkaiden kanssa ja ratkaista haasteita, joita voi syntyä monikulttuurisessa ja monikielisissä ympäristössä ohjelmistotuotannon ja tietotekniikan kontekstissa
5. Kommunikoi sujuvasti sekä kirjallisesti että suullisesti osana tiimityöskentelyä. Kommunikointi ja dokumenttien tuottaminen sujuu yhtälailla suomeksi kuin englanniksi
6. On ymmärtänyt elinikäisen oppimisen merkityksen työelämässä pärjäämiselle ja on valmis oppimaan aina jotain uutta
7. Osaa kuvailla ongelman ja suunnitella ja luoda siihen ratkaisun ohjelmistotekniikan teknologioita ja toimintamalleja hyödyntäen
8. Osaa soveltaa opinnoissa opittuja teknisiä kykyjä erilaisiin toimiympäristöihin, huomioiden näihin liittyvät tekniset, sosiaaliset ja ekonomiset rajoitteet
9. Selvittää, analysoi ja määrittelee projektiin liittyvien osapuolten ohjelmistolle asettamat tarpeet
10. Huomioi eettiset ja ammatilliset toimintamallit rakentaessaan ohjelmistopohjaisia ratkaisuita
11. Ymmärtää IT:hen liittyvät liiketoiminta-, yrittäjyys- ja innovointimallit.


Sisältö:

Perustietoja

  • tutkinto Tekniikan kandidaatti (TkK), Bachelor of Science in Technology (B.Sc. Tech.)
  • alempi korkeakoulututkinto, antaa kelpoisuuden ylempään korkeakoulututkintoon
  • laajuus 180 op
  • opinnot on mitoitettu kolmeksi lukuvuodeksi.

OpintojaksoMinMax
Yleisopinnot55,00
Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot88,00
Sivuopinnot20,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00