Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Tuotantotalous (TUDI) (TuDTUDI_EM)
Kausi: 2023-2024

Osaamistavoitteet:

Tuotantotalouden Diplomi-insinööri osaa:

1. johtaa ja kehittää organisaatioiden liiketoimintaa ja ihmisiä sekä tuotanto- että palveluliiketoiminnan toimintaympäristöissä.
2. analysoida yrityksen toimintojen kehittämismahdollisuuksia, -haasteita, -tarpeita ja vaihtoehtoja, arvioida näiden vaikutuksia yrityksen menestykseen ja asemaan toimitusketjussa ja yritysverkostoissa.
3. määrittää, tuottaa ja analysoida datapohjaisessa kehittämistyössä ja päätöksentekotilanteissa tarvittavat tiedot ja luoda analysoidun tiedon pohjalta johtamisratkaisuja ja toimenpidesuosituksia.
4. soveltaa käytäntöön toimitusketjun ohjaamisen menetelmiä ja malleja organisaatiorajat ylittävässä kehittämistoiminnassa ja yhteistyöverkostoissa.
5. analysoida ja yhdistää liiketoimintaympäristön kustannukset ja toimintaprosessit ja rakentaa malleja ja mittaristoja strategisen ja operatiivisen suorituskyvyn analysointiin.
6. johtaa yrityksen innovaatiotoimintaa sekä kehittää innovatiivista toimintakulttuuria.
7. arvioida ja tulkita teollisuuden eri toimialojen ja teknologioiden toimintalogiikoita.
8. hyödyntää teknologista, matemaattista ja luonnontieteellistä ajattelua yritystoiminnan analysoinnissa ja ongelmanratkaisussa.
9. analysoida ja soveltaa erityisesti oman teknisen alan ratkaisuja, liiketoimintamahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia prosessien ja toimintojen kehittämisessä ja tehostamisessa.
10. suunnitella, organisoida ja johtaa projekteja ja kehittämistiimejä sekä toimeenpanna muutokset ja kehittämistoimenpiteet käytäntöön hyödyntäen tutkimustietoa sekä arvioivaa ja kriittistä ajattelutapaa.
11. toimia ja viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työympäristöissä yrittäjämäisesti ottaen itsenäisesti ja aktiivisesti vastuuta liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta.
12. soveltaa ja hyödyntää itsenäisesti uutta tietoa sekä tieteellisissä jatko-opinnoissa että muussa elinikäisessä oppimisessa.


Sisältö:

Suoritettava tutkinto on Diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.), ylempi korkeakoulututkinto joka antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Opintojen laajuus on 120 op ja ne on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

TUDI-ohjelma on insinööreille tai tekniikan kandidaateille tarkoitettu DI-ohjelma, jonka laajuus on 120 op. Opinnoissa syvennytään joko innovaatiojohtamiseen, toimitusketjun johtamiseen tai suorituskyvyn johtamiseen.

Innovaatiojohtamisessa koulutetaan laaja-alaisia asiantuntijoita yritysten ja organisaatioiden innovaatiotoiminnan tarpeisiin. Toimitusketjun johtamisessa koulutetaan toimitusketjun kehittäjiä, joilla on vankat toimitusketjun analysointi- ja päätöksentekotaidot. Suorituskyvyn johtamisessa koulutetaan yritysten suorituskyvyn johtamiseen ja kehittämiseen kykeneviä osaajia, joilla on valmiudet kerätä ja analysoida tietoa yrityksen toiminnan kannalta olennaisista asioista. Lisäksi ohjelmasta valmistuneiden tulee kyetä hyödyntämään tietoa tämän päivän johtamisessa sekä tulevaisuuden toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa.

Opinnot on mahdollista suorittaa myös työn ohessa. Lähiopetusjaksot järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin Lahdessa. Tärkeänä osana opiskelussa ovat lähijaksojen välillä, omalla ajalla tehtävät harjoitustyöt ja etätehtävät sekä ohjattu opiskelu sähköisten oppimisympäristöjen avulla. Ohjelman opetus- ja suorituskieli on suomi. Opintojaksoilla käytetään tavallisesti englanninkielistä kirjallisuutta ja muita englanninkielisiä aineistoja.

Innovaatiojohtamisessa (INNO) koulutus antaa valmiudet:

 • ymmärtää innovaatiotoiminnan merkitys osana yrityksen pitkäjänteistä toimintaa
 • hyödyntää erilaisia ideoinnin ja kehittämisen työkaluja omassa toiminnassa
 • tunnistaa yrityksen innovaatiotoiminnalle tärkeät verkostot ja kriittiset kumppanuudet
 • tunnistaa ja rakentaa innovatiivisuutta tukevaa organisaatiokulttuuria

Toimitusketjun johtamisessa (TOJO) koulutus antaa valmiudet:

 • soveltaa toimitusketjun ohjauksessa käytettäviä periaatteita ja menetelmiä
 • arvioida organisaation tilaa ja rakennetta toimitusketjun kehittämisen lähtökohdaksi
 • analysoida erityyppistä päätöksentekoinformaatiota kehittämistyön suuntaamiseksi
 • suunnitella toimitusketjun kehittämishankkeita ja arvioida niiden kokonaisvaikutuksia

Suorituskyvyn johtamisessa (SUJO) koulutus antaa valmiudet:

 • soveltaa suorituskyvyn mittaamisessa, analysoinnissa ja johtamisessa käytettäviä periaatteita ja menetelmiä
 • suunnitella ja rakentaa suorituskyvyn mittareita ja mittaristoja
 • ottaa käyttöön ja kehittää mittaristoja organisaation toiminnan eri tasoilla
 • hyödyntää mittaamisen avulla saatavaa informaatiota organisaation johtamisessa


OpintojaksoMinMax
Ydinopinnot25,00
Syventymisopinnot90,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00