Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Laskennallinen tekniikka (LaKLate)
Kausi: 2023-2024

Osaamistavoitteet:

Laskennallinen tekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija:

 • tuntee oman alan peruskäsitteet ja keskeiset menetelmät
 • omaa vahvat matematiikan ja luonnontieteiden tiedot sekä perustiedot tietotekniikasta
 • hallitsee matemaattisen mallinnuksen perusteet
 • osaa käyttää laskentavälineitä
 • ymmärtää tilastollisen datan analysoinnin periaatteet ja osaa tehdä johtopäätöksiä analyysin perusteella
 • ymmärtää laskennallisten menetelmien merkityksen suurten data-aineistojen käsittelyssä ja tietoteknisten ratkaisujen toteuttamisessa
 • osaa kuvata ja ratkaista ongelmia algoritmisesti ja toteuttaa ratkaisuja ohjelmallisesti
 • osaa valita ja soveltaa laskennallisia menetelmiä data-analytiikassa
 • ymmärtää tekoälyn ja koneoppimisen peruskäsitteet
 • kykenee itsenäiseen työskentelyyn sekä osaa työskennellä vastuullisesti projekteissa ja työryhmissä
 • pystyy kommunikoimaan kirjallisesti ja suullisesti myös englannin kielellä
 • tuntee tieteellisen työskentelyn perusteet
 • omaa vankan pohjan jatkokoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen

Sisältö:

Perustietoja

 • tutkinto Tekniikan kandidaatti (TkK), Bachelor of Science in Technology (B.Sc. Tech.)
 • alempi korkeakoulututkinto, antaa kelpoisuuden ylempään korkeakoulututkintoon
 • laajuus 180 op
 • opinnot on mitoitettu kolmeksi lukuvuodeksi päätoimisesti opiskellen ja 60 op lukuvuodessa suorittaen.

Laskennallinen tekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista ja sivuopintokokonaisuudesta.

Yleisopinnot sisältävät matematiikan ja fysiikan opintoja, tietojenkäsittelyn ja ohjelmoinnin opintoja, kieli- ja viestintäopintoja, työharjoittelua sekä muita yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä opintoja.

Kieli- ja viestintäopinnoissa pakollisiin vieraan kielen opintoihin suoritetaan vähintään 4 op yhtä ja samaa vierasta kieltä.

Laskennallinen tekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatintyö ja seminaari sisältyy suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuopintokokonaisuudeksi suositellaan valittavan jokin seuraavista sivuopintokokonaisuuksista:
- Ohjelmistotuotanto
- Energiatekniikka
- Tuotantotalous
- Liiketoimintaosaaminen
- Teollisuustekniikka

Sivuopintojen laajuus on väh. 20 op. Sivuopinnot voi tehdä myös muussa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa. Sivuopintoja suositellaan suoritettavaksi toisena ja kolmantena opiskeluvuotena.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy pakollisista opinnoista, joten vapaasti valittavia opintoja ei tarvitse suorittaa.


OpintojaksoMinMax
Yleisopinnot84,00
Kieli- ja viestintäopinnot8,00
Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot68,00
Sivuopinnot20,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00