Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Sähkötekniikka (SaKSate)
Kausi: 2023-2024

Osaamistavoitteet:

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö


• tuntee tekniikan matemaattis-luonnontieteelliset perusteet ja osaa soveltaa niitä ongelmanratkaisussa.
• osaa soveltaa keskeisiä fysiikan lakeja erilaisten fysikaalisten prosessien mallintamiseksi. Ymmärtää fysikaalisia ilmiöitä ja osaa ratkaista ilmiöihin liittyviä tehtäviä. Osaa kuvata yksinkertaisia dynaamisia järjestelmiä aikajatkuvilla differentiaaliyhtälöillä sekä simuloida niitä. Osaa käyttää digitaalisia ratkaisuympäristöjä menetelmien käytännön sovelluksissa.
• ymmärtää sähkötekniikan keskeisten perusyhtälöiden merkityksen ja osaa käyttää niitä ratkoessaan asiaan liittyviä tehtäviä.
• osaa nimetä ja kuvata yleisimmät sähkötekniikan ja elektroniikan sovellukset ja toimintaperiaatteet. Osaa selittää sähköverkkojen keskeiset toimintaperiaatteet. Ymmärtää takaisinkytkennän periaatteet järjestelmän säädössä. Osaa soveltaa säätötekniikan perusmenetelmiä fysikaalisiin ilmiöihin pohjautuvien laitteiden säätämiseksi.
• osaa kuvata keskeiset sähköntuotantojärjestelmät. Osaa selittää sähkömagneettisen ja sähkömekaanisen energianmuunnon keskeisimpien komponenttien toiminnan pohjautuen sähkötekniikan perusyhtälöihin. Osaa kuvata tyypillisten sähkömoottorien ja taajuudenmuuttajien toiminnan ja ohjauksen periaatteet. Ymmärtää, millainen osuus sähköllä on yhteiskuntien energiajärjestelmissä ja osaa esittää energiatehokkaita sähköteknisiä toteutuksia erilaisiin yhteiskunnan energiaratkaisuihin.
• tuntee sähköturvallisuuteen liittyvät ilmiöt ja säädökset sillä tasolla, että voi tarvittaessa hakea sähköpätevyyksiä S2 ja/tai S3. Osaa kuvata keskeiset sähköturvallisuuteen, asennuksiin ja sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvät ohjeet ja määräykset ja toimii näiden mukaisesti. Osaa toimia sähkötapaturmatilanteessa. Osaa suorittaa keskeiset asennusten sähköturvallisuuteen liittyvät mittaukset.
• osaa käyttää turvallisesti ja luotettavasti tavallisimpia sähkövoimatekniikan, tehoelektroniikan ja elektroniikan mittausjärjestelmiä ja tehdä sähköisiin piireihin ja tehoelektroniikkaan liittyviä laskelmia ja mittauksia. Osaa suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida mittauksia ja perustella teknisiä väittämiä mittausten avulla.
• tuntee itselleen parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaa soveltaa niitä. Osaa viestiä kirjallisesti ja suullisesti, myös vieraalla kielellä. Osaa hakea tietoa ja suodattaa sitä. Osaa toimia tiimin jäsenenä projektimaisessa työympäristössä. Osaa laatia aikatauluja tavoitteiden saavuttamiseksi ja noudattaa niitä. Pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun. Osaa antaa ja käsitellä saamaansa vertaispalautetta.


Sisältö:

Perustietoja

  • tutkinto Tekniikan kandidaatti (TkK), Bachelor of Science in Technology (B.Sc. Tech.)
  • alempi korkeakoulututkinto, antaa kelpoisuuden ylempään korkeakoulututkintoon
  • laajuus 180 op
  • opinnot on mitoitettu kolmeksi lukuvuodeksi päätoimisesti opiskellen ja 60 op lukuvuodessa suorittaen.

Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op muodostuu

  • yleisopinnoista (sisältää kieli- ja viestintäopinnot)
  • sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista
  • Tehoelektroniikan tai Energiatalouden sivuopintokokonaisuudesta
  • vapaasti valittavista opinnoista.

Tutkintorakenne

Yleisopinnoissa opiskelija rakentaa pohjan sähkötekniikan opinnoilleen ja kartuttaa ammatillista yleissivistystä, jonka avulla hän selviää työelämässä ja myöhemmissä opinnoissaan. Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä sähkö-, energia-, kone- ja ympäristötekniikan opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä pakollista työharjoittelua.

Kieli- ja viestintäopinnoissa huomioitavaa:
- Sähkötekniikan pakollisiin vieraan kielen opintoihin (4 op samaa vierasta kieltä) hyväksytään englannin, saksan, venäjän, espanjan, ranskan, japanin tai kiinan opintojaksot.

Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin kuuluu myös kandidaatintyö 10 op ja seminaari 2 op.

Sivuopintokonaisuudeksi sähkötekniikan kandidaatin tutkintoon valitaan
SaSOKTE Teollisuuselektroniikka tai
LESKSoE Energiatalous.

Vapaasti valittavia opintoja otetaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy.OpintojaksoMinMax
Yleisopinnot76,00
Kieli- ja viestintäopinnot11,00
Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot60,00
Sivuopinnot20,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00